Privacy Statement Sailing Yacht Luna

Sailing Yacht Luna zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. Welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen, kun je hieronder lezen en wat jouw rechten zijn met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Sailing Yacht Luna neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via skipper@sailingyachtluna.nl

Sailing Yacht Luna is eigendom van Compazz Beheer BV, gevestigd aan Kandeelstraat 1, 2801 WG Gouda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Maarten Zeeuwen is de Functionaris Gegevensbescherming van Sailing Yacht Luna en is te bereiken via skipper@sailingyachtluna.nl

HOE GEBRUIKT SAILING YACHT LUNA JOUW GEGEVENS

Sailing Yacht Luna verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Sailing Yacht Luna persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens worden gebruikt, waarom Sailing Yacht Luna die gegevens mag verwerken en hoe lang de gegevens door Sailing Yacht Luna worden bewaard.

Dienstverlening: Klantenbeheer

Gegevens: Naam of Bedrijfsnaam, contactpersoon, klantcode, telefoonnummer, e-mailadres, overige noodzakelijke gegevens
Grondslag: Uitvoering van geaccordeerde offerte / opdracht
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Financiële administratie: Facturatie

Gegevens: Naam of Bedrijfsnaam, contactpersoon, klantcode, telefoonnummer, e-mailadres, overige noodzakelijke gegevens
Grondslag: Uitvoering van geaccordeerde offerte / opdracht
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing / nieuwsbrief: Direct marketing

Gegevens: Naam of Bedrijfsnaam, contactpersoon, klantcode, telefoonnummer, e-mailadres, overige noodzakelijke gegevens
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website: Functionele en analytische tracking

Gegevens: Naam of Bedrijfsnaam, contactpersoon, klantcode, telefoonnummer, e-mailadres, overige noodzakelijke gegevens
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

DE GEGEVENS KUNNEN WORDEN DOORGEGEVEN AAN:

– Verwerkers

– Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en Sailing Yacht Luna

– Externe adviseurs

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sailing Yacht Luna en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar skipper@sailingyachtluna.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op jouw verzoek.

Sailing Yacht Luna wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Sailing Yacht Luna verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Sailing Yacht Luna blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.